پرونده الکترونیک سلامت مداریو: همه چیز اینجاست

آیا با تأثیر تشکیل پرونده‌ الکترونیک سلامت بر روند درمان آشنایید؟ ثبت داروهای مصرفی، ثبت شرایط بالینی بیمار و ثبت مراحل درمان بیمار اطلاعات ارزشمندی را به درمانگران ارائه می‌کند. مرور سریع خلاصه مداخلات انجام شده، سابقه مصرف دارو و نتیجه آزمایش‌ها تاثیر مثبتی بر کیفیت درمان خواهد داشت. برای اینکه از تمام بخش‌های این پرونده در مداریو مانند ثبت نسخه الکترونیکی، ارجاع بیمار،‌ مشاهده‌ سوابق درمانی‌ بیماران، بانک هوشمند داروها و بیماری‌ها، نتیجه‌های آزمایشگاهی، ارسال نسخه به بیمه‌ و ...بهره ببرید تماشای این ویدیوی آموزشی را از دست ندهید.

برچسب‌ها
با دوستانتان به اشتراک بگذارید: